Lietuvos istorijoje daug skaudžių puslapių – nuo kovų su kryžiuočiais, brolžudiškų karų Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laikais iki carinės priespaudos ar sovietinės okupacijos laikų kai buvo persekiojama visa, kas lietuviška, katalikiška. Svarbiausi mūsų Tėvynės istoriniai momentai vienaip ar kitaip įamžinti kiekvienos gyvenvietės, tame tarpe ir Kvietinių kaimo istorijoje.

Lietuvoje 1944 – 1953 m. vykęs partizaninis karas buvo viena didžiausių ir atkakliausių, ilgiausiai trukusių kovų prieš sovietinę priespaudą Europoje. Pokaryje į šią kovą įsitraukė nemažai Gargždų apylinkių gyventojų. Čia veikę partizanų junginiai priklausė Žemaičių legiono Kardo rinktinei.

Telšinskų šeimos nariai – vieni ryškiausių rezistencinės kovos dalyvių Kvietinių kaime. Atkaklumo, ryžto ir patriotizmo apraiškų ieškome šeimos šaknyse. Rezistencinės kovos aukų, brolių Stanislovo ir Kazimiero Telšinskų tėvai, Aleksandras ir Filomena, visomis prasmėmis galėjo vadintis išskirtiniais kaimo žmonėmis – šviesuoliais. Tokie buvo ir jų vaikai, jauni netekę įprasto namų gyvenimo, tėviškės, mylimų žmonių, dvasinės ramybės ir palaimos, už Tėvynės laisvę paaukojo gyvybes.

Tegul tautos atmintyje išliks išsaugoti kovotojų už laisvę gyvenimo puslapiai, tegul tai primins esamoms ir būsimoms kartoms, kaip ir dėl ko kovota ir nors dalele prisidės prie partizaninės kovos aukų, kvietiniškių Stanislovo ir Kazimiero Telšinskų atminimo pagerbimo. (Plačiau video.)

Šeimos siela ir dvasinių vertybių įkvėpėja šeimoje, buvo mama Filomena. Tai įrodo jos sukurti eilėraščiai sūnums, kurie, manoma, buvo sukurti sūnų slapstymosi laikotarpiu.

Tėvynei
Tėvyne mano mylimoji,
Tu – sūkury, tu tylumoj,
Pavėsy liepų tu svajoji,
Tu giedi alsančioj kaitroj…

Auksinės varpos pakelėse,
Sidabras upių tarp laukų…
Mes visados, visad mes dviese,
Tu man, aš tau kasdien šneku.

Tėvyne mano mylimoji,
Tu amžina daina širdies…
Pakelių tu kryžiais moji,
Ir už mane karštai meldies.

Paklydusiam

Po lauką vėjai klaikūs bastos.
Sapnai toli toli –
Pabiro mintys kaip radastos
Surinkti negali.

Tai pralinguos vargai per smėlį,
Tai viesulai praūš,
Ir nusijuoks saulutė vėliai,
Ir atrasi namus.

Ištraukos iš Irenos Butkienės informacinio  – kraštotyrinio darbo „Jauni kovojome už laisvą Lietuvą“.