Mokykla Telšinskų sodyboje, 1958 m.

KVIETINIŲ PRADŽIOS MOKYKLA PAS ŪKININKĄ PRANĄ MINEIKĮ (dab. Ateities g. 49, Kvietiniai)

Gargždų valsčius Kvietinių kaime pradžios mokyklos komplektą atidarė 1924 m. ūkininko Prano Mineikio gyvenamajame pastate, nuomotose patalpose.

Pranas Mineikis, carinės okupacijos laikais, buvo paimtas rekrūtu, dalyvavo rusų japonų (1905–1907) kare. Pabėgęs iš japonų nelaisvės, grįžo į gimtąjį Kvietinių kaimą. Už 11 metų tarnybą rekrūtu dar carinės okupacijos metais gavęs šioje vietoje žemės,  tarp 1909–1914 m. pasistatė čia sodybą.  Sodybos apstatymą, apželdinimą planavo paveiktas Rytprūsių ūkininkų sodybų vaizdo. Sodyboje 1914 m. pastatytas medinis namas aukštu stogo kraigu, 23,5 m x 12 m dydžio,  buvo kaime vienas didžiausių gyvenamųjų pastatų.

Gargždų valsčius patalpas Kvietinių pradžios mokyklos komplektui pas ūkininką Praną Mineikį nuomojosi apie 21 metus – nuo 1924 m. iki 1945 m. rudens. 1933 m. Kvietinių pradžios mokykla buvo prijungta kaip penktas komplektas prie Gargždų pradžios mokyklos. 1933 m. mokyklą  lankė 23 vaikai. Mokykla buvo įsikūrusi namo pietų pusėje. Joje yra mokytojavę A. Urbonas, A. Paulauskas, (-) Jankauskas, Veronika Šumskienė, (-) Mikalnienė, (-) Adomaitis, Magdutė Paulauskaitė, kuriai padėdavo gimnazistė Ona Tamošauskaitė-Špučienė, Liudas Jurgulis, (-) Jančaitis. Dalis mokytojų  čia yra ir gyvenę.

Namas  išorėje ir viduje turi remontų, rekonstrukcijų žymių, bet iš esmės jo senieji gabaritai, architektūros vaizdas, vidaus struktūra (pietų pusėje – mišri, šiaurės – koridorinė sistema) išlikę. Šiuo metu Prano Mineikio name gyvena jo palikuonių Edvardo Mineikio ir Ambrozinos Mineikytės – Valančienės šeimos.

Kvietinių kaimo ūkininkus Telšinskus sovietų valdžiai 1945 m. rugpjūčio mėn. ištrėmus į Sibirą, mokykla perkelta į sovietų valdžios nusavintos Telšinskų sodybos namą kaimo rytų pakraštyje (dab. Minijos g.). Prano Mineikio name, iškėlus mokyklą, 1945 m. rudenį kelis mėnesius veikė vaikų darželis.

2021 m. bendruomenės organizuoto žygio-renginio „Kvietinių istorijos pėdsakais“ metu lankėmės pirmojoje Kvietinių mokykloje. Mus pasitiko istorikė Janina Valančiūtė, papasakojo detaliau apie mokyklą ir parodė iki šių dienų išlikusią mokytojo lazdelę.

Prie Telšinskų sodybos, tuometinės mokyklos. Fotografavo mokytoja V. Balseviciene 1958 m. balandzio mėn., Velykų antrą dieną.

Mokykla Telšinskų sodyboje, 1958 m.

Kvietinių mokyklos (pas ūkininką Mineikį) mokiniai su mokytoju Urbonu. Kitoje pusėje užrašas: „Iš mokyklos atsiminimų. Pr. Spučiui“. Atpažinti mokiniai: nuo viršaus antra eilė iš kairės antras ir trečias Stasys ir Kazys Telšinskai, antra eilė iš dešnės pirma, tamsia suknele Elena Armalytė-Šėmaitienė. Nuotrauka daryta apie 1927 m.

Kvietinių mokykla pas Mineikį. Mokiniai klasėje. Apie 1935 metus.