Kvietinių kaimo Biblioteka
Kvietinių kaimo Biblioteka

Informacija dėl Kvietinių bendruomenės pastato sutarties.

Kvietinių bendruomenės centro valdybos posėdžio metu 2021-10-18 buvo svarstytas Kvietinių bendruomenės pastato sutarties projektas su Savivaldybe, pagal kurį – Kvietinių bendruomenė buvo įpareigota mokėti viso pastato komunalinius mokečius, o tai yra apie 2000 Eur per metus. Bendruomenės valdybos pirmininkui atsisakius pasirašyti tokią sutartį, nes tai akivaizdus bendruomenės žlugdymas, buvo peržiūrima sutartis. Bendruomenės metinės pajamos yra tik bendruomenės nario mokestis, kurio kasmet surenkama nuo 300 – 500 Eurų. Šiuo metu siūlomas naujas sutarties projektas komunalinius mokesčius ir visus būsimus remonto darbus dalinti  į 3 dalis: Bendruomenei, Bibliotekai ir Seniūnijai. Į metus tai būtų nuo 670 Eur + remonto darbai, kurių sąmata neaiški… Valdybos nariai, nusprendė kreiptis į visus Savivaldybės Tarybos narius, (sprendimą dėl pastato sutarties priims Taryba posėdžio metu) išsiunčiant argumentus, kodėl toks bendruomenės apmokestinimas yra socialiai neteisingas ir prasilenkia su visuomenės poreikių tenkinimu bei žlugdo bendruomenę kaip instituciją. 

Kvietinių bendruomenės centras (toliau KBC) kreipimasis į Tarybos narius.

PRIEDAS Nr.1 prie valdybos posėdžio protokolo Nr.20211018/6

DĖL NEKILNOJAMO TURTO PANAUDOS SUTARTIES

ARGUMENTAI dėl socialiai neteisingo ir visuomenės poreikius netenkinančio pastato nuomos sutarties projekto:

 1. INVESTICIJA.  Bendruomenė pastatu naudojasi nuo 2011 m. ir buvo atleista nuo komunalinių mokesčių mokėjimo. Bendruomenė 2013-2014 m. investavo 127 000 Eur į Savivaldybės pastatą. Investicija dalinai atsipirktų tik po 60 metų. Paslaugos sumokėtos 60 metų į priekį, jei skaičiuotume pagal šiuo metu sumokamus mokesčius (apie 1800 Eur į metus už visus mokesčius). Peršasi klausimas: Tai kodėl Savivaldybė nenori investuoti į Kvietinių kaimo ateitį?
 2. PASTATU NAUDOJASI KITOS ĮSTAIGOS.  Pastatu kasdien naudojasi ir ten yra įsikūrusios: biblioteka, seniūnija. KBC organizuoja renginius ir edukacijas visam kaimui. Šiuo metu ruošiamasi statyti lauko sceną, o elektros intaliacija bus atvesta nuo bendruomenės namų pastato. Paslaugomis naudosis ir Gargždų kultūros centro Kvietinių skyrius visų renginių metu.
 3. DRAUDIMAS.  Pastato draudimą moka KBC. Jau sumokėta į priekį už 2021/2022m.
 4. BENDRUOMENĖ MOKA MOKESČIUS. Bendruomenė kasmet moka su šiuo pastatu susijusius mokesčius: patato draudimas – 116 Eur; Rekuperatoriaus įrengimas – 650 Eur 2020 m. ; Smart spyna – 300 Eur 2021 m.; Investicija 2013-2014m. – 127 000 Eur.
 5. SOCIALINIS NETEISINGUMAS.  Socialiai neteisinga du kartus apmokęstinti kaimo gyventojus (visi mokame mokesčius ir dar kartą turėsime susimokėti už komunalines paslaugas), tikslau tik dalis aktyviausių kaimo gyventojų, kurie yra bendruomenės nariai ir patys neatlygintinai dirba įvairių renginių ir švenčių metu. Bendruomenės renginiuose dalyvauja visi kaimo gyventojai, aplinkinių kaimų ir Klaipėdos rajono gyventojai, o apmokęstinama bus tik jų dalis, kuri yra KBC nariai. Tai socialiai neteisinga. Kita vertus, Savivaldybės Tarybos nariai tokiu atveju, taip pat turėtų susimokėti už komunalines paslaugas.
 6. NEBUVO ĮSPĖTA. NESPĖJOME PASIRUOŠTI. Jei savivaldybė buvo priėmusi sprendimą apmokęstinti visas bendruomenes (norėtume susipažinti su sprendimo protokolu) apie tai KBC turėjo būti informuotas iš anksto. Tuo labiau, informacija turėtų būti viešai prieinama, kad galėtume susipažinti kokius mokesčius moka ir kokias investicijas yra atlikusios kitos asociacijos įsikūrusios savivaldybės pastatuose.
 7. NESITARTA. Savivaldybė nesitarė su Bendruomene. Visi sprendimai priimami nediskutuojant su bendruomene, bendruomenės atstovai nebuvo pakvieti į komiteto posėdį kai buvo nuspręsta dėl nuomos sutarties projekto.
 8. NEDISKUTUOTA. Buvo inicijuotas visų suinteresuotų šalių susitikimas po Tarybos sprendimo. Susirinkimas vyko 2020-09-24 dieną Savivaldybėje, Bendruomenės atstovai nebuvo pakviesti į susirinkimą, kuriame dalyvavo Savivaldybės, Seniūnijos ir Bibliotekos atstovai, bet ne Bendruomenės atstovai. Bendruomenė pakvieta tik į nuotolinį pasitarimą 2021-10-14.
 9. SAUGOMAS TURTAS.  Pastate yra didelis KBC turtas (baldai, sporto inventorius, treniruokliai, bilijardo stalas, lauko ir vidaus žaidimai, KBC dokumentai), kuris netelpa mažoje patalpoje. KBC reikalinga didžioji patalpa – salė ir posėdžių kabinetas idėjų generacijai, projektų rašymui, jų vykdymui, posėdžiams.
 10. NEBENDRADARBIAUJAMA. Bendruomenė norėtų žinoti tolimesnius Savivaldybės planus ir viziją Kvietiniams, nes pastaruoju metu susiduriame su pastatų, pritaikytų bendruomenės poreikiams ir kultūriniam gyvenimui planuojamu pardavimu ar paskirties pakeitimu: Kvietinių kultūros pastatas, dabar bendruomenės namų pastatas. Kaimas plečiasi, būtų gerai žinoti savivaldybės vizijas ir planus „2020-2030“ Kvietiniams ir tolimesnį bendradarbiavimą su Bendruomene.
 11. NUKREIPTA PRIEŠ BENDRUOMENĘ. KBC yra pagrindinis visų renginių kaime organizatorius. Bendruomenės namuose vyksta pasiruošimas šventėms, renginiams, idėjų ir stretegijų generavimas. Bendruomenė yra ne pelno siekianti organizacija, negeneruoja jokių pajamų, išskyrus metinį nario mokestį. Savivaldybė neprisideda prie bendruomenės projektų piniginėmis lėšomis (2019 m. buvo kreiptąsi į savivaldybę keletą kartų dėl prisidėjmo finansiškai prie projektų įgyvendinimo, deja nebuvo prisidėta). Bendruomenės namuose vyksta sporto užsiėmimai visiems kaimo gyventojams, vyksta Maldos vakarai, eksponuojama Kvietinių senųjų gyventojų ir jų šeimų nuotraukų paroda, skatinamas patriotizmas, meilė savo kraštui, savo kaimui. Bendruomenės dėka Kvietiniuose buvo atidengtas istorinis stendas apie Kvietinius, surinkta medžiaga apie kaimo istoriją. Čia vykdomos įvairios edukacinės ir pramoginės veiklos (stovykla mokyklinio amžiaus vaikams atostogų metu, veikia jaunimo erdvė, maldos vakarai, grupiniai sporto užsiėmimai, sporto – treniruoklių salė), organizuojami bendruomenės renginiai, visuotiniai ir valdybos narių susirinkimai.Visos vykdomos veiklos yra kultūros, sporto ir visuomenės poreikių tenkinimui. Kvietinių bendruomenė yra aktyvi bendruomenė, kasmet sėkmingai įvykdanti 4 – 5 projektus, kurie skirti viso kaimo gyventojų gerovei, organizuoja bendruomenės ir rajoninio lygio šventes. Bendruomenės namų pastato būtinybė akivaizdi, nes suorganizuoti tokio lygio renginius, šventes, generuoti ir išdiskutuoti idėjas būtina susiėjimo vieta ir pasiruošimo erdvė. Rėmėjus šventėms taip pat, suranda bendruomenės valdybos nariai, savivaldybei šie renginiai nieko nekainuoja arba labai minimalūs kaštai, palyginus su visa renginio sąmata. Visi renginiai yra nemokami. Pateikiame bendruomenės veiklos ataskaitas už 2019 m. ir 2020 m.. Viso trys (3) lapai.
 12. GALIMAI SURIŠTA SU KULTŪROS PASTATO PARDAVIMU, KULTŪROS CENTRO (KC) PERKĖLIMU. Bendruomenė nevykdo komercinės veikos, negeneruoja pajamų, todėl šis savivaldybės sprendimas yra tikslingai nukreiptas prieš bendruomenę, kad galimai vėliau KC būtų perkeltas į KBC, nors čia yra per mažos patalpos. Jolantos Polekauskienės nuomone, kuri buvo išsakyta susitikimo dėl Kvietinių kultūros pastato, metu 2020-06-12, Kvietiniams pakanka KBC salės. Bendruomenė su tuokia pozicija nesutiko, nes bendruomenės namų salė yra per maža augančiam kaimui, neturi scenos. Dabar, mūsų nuomone, vyksta procesas spartinantis KC uždarymą-perkėlimą, nes KBC negeneruoja lėšų ir neturės iš ko sumokėti už paslaugas, todėl atsisakys nuomotis didesnes patalpas, tada KC galės būti perkeltas į KBC. Tai Trojos arklys prieš bendruomenę.
 13. ŠALIŠKUMAS. Savivaldybės turto valdymo komisijos nariai prieš priimdami sprendimą ir ruošdami sutarties projektą Tarybos balsavimui nesilankė bendruomenės namuose, nežino KBC vykdomų veiklų, nesidomėjo, kad pastatu naudojasi kitos institucijos, nediskutavo su KBC valdyba ir neįsigilino į visuomenės poreikius. Yra atstovaujama tik savivaldybės pozicija, bet ne gyventojų. Tai yra šališkumas, neįsigilinant į visuomenės poreikius.
 14. NETEISINGAS planuojamas APMOKESTINIMO BŪDAS. Po Tarybos posėdžio, kai KBC buvo supažindintas su nuomos sutarties sąlygomis, bendruomenė nesutiko su neteisingu mokesčių paskirstymu – viską perkeliant ant bendruomenės pečių. Nuotolinio susitikimo metu su savivaldybės atstovais, 2021-10-14 buvo pateiktas kitas sprendimas: padalinti paslaugų mokesčius proporcingai užimamam plotui. Iki šiol bendruomenė nebuvo informuota, koks yra kvadratinio metro nuomos mokestis ir kaip planuojama paskirstyti bendrąjį plotą (koridorius, tualetai, kitos bendros patalpos). Tai yra neteisingas planuojamas apmokestinimo būdas, nes KBC neturi darbuotojų, valdybos nariai paslaugomis nesinaudoja kasdien (tai yra dirbantys žmonės ir susitinka po darbo arba savaitgaliais), todėl ši proporcingumo formulė bus neteisigas ir nesąžiningas būdas. Renginių ir kitų užsiėmimų, kurie vyksta bendruomenės namuose metu, čia lankosi ne tik bendruomenės nariai, o viso kaimo gyventojai, todėl neteisinga apmokestinti tik bendruomenės narius. KBC elektros sąnaudos minimalios, vandens beveik nenaudoja, šiukšlių taip pat neturi, šildymo pakanka minimalaus. Skirtingai nuo Bibliotekos ar Seniūnijos – šiomis paslaugomis naudojamasi kasdien, darbo valandomis.

“Kvietinių bendruomenės centro“ Valdybos nariai:

Laura Stankienė

Zigmantas Rudgalvis

Edvardas Gelžinis

Gediminas Girgždis

Mindaugas Bendikas

Tomas Valaitis

Rimutis Rimkus